آفر های ویژه آژانس تبلیغاتی جذابیت:

ریدیزاین سایت

توجه: این پکیج برای کسانی است که سایت دارند اما خواهان تغییر در دیزاین آن می باشند

قیمت اصلی ۱/۸۵۰/۰۰۰ هزار تومان


 فقط  ۷۵۰/۰۰۰ هزار تومان

ریدیزاین لوگو

قیمت اصلی ۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان


 فقط  ۴۰۰/۰۰۰ هزار تومان

طراحی کارت ویزیت
طراحی سربرگ دورو
طراحی پاکت ملخی

قیمت اصلی ۲۲۵/۰۰۰ هزار تومان


 فقط  ۱۷۵/۰۰۰ هزار تومان

  پکیج گلد طراحی سایت: 

قیمت ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان


پکیج گلد را با قیمت ۷۵۰/۰۰۰ تومان سفارش دهید