پکیج های طراحی سایت

پیکج های طراحی سایت جذابیت با امکانات متناسب با کسب و کار های مختلف در ۵ پکیج زیر ارائه می شود:

پکیج گلد : پکیج به صرفه و پیشنهادی می باشد.

کلیه پکیج ها قابل توسعه می باشند.